SARNA-STOP
 

 

SARNA-STOP 45 EC
KONCENTRAT

Zezw. MRiGŻ Nr 435/98 
PKWiY 24.20.15 - 79.41 

Środek o działaniu odstraszającym ssaki roślinożerne, w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej.

Zawartość substancji biologicznie czynnej:
45% sulfidu 2-hydroksyetylowo-butylowego

Środek:
mało szkodliwy dla ludzi -kl. IV
praktycznie nieszkodliwy dla pszczół - kl. IV
praktycznie nieszkodliwy dla ryb - kl. IV
praktycznie nieszkodliwy dla rozwielitek - kl. IV
praktycznie nieszkodliwy dla glonów - kl. IV

Przechowywać z dala od dzieci.
Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.
W czasie pracy z preparatem nie jeść, nie pić i nie palić.

UWAGA! Zabrania się:
Stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony źródeł i ujęć wody.
Spalania opakowań po środku, na powierzchni ziemi.

Zastosowanie

Środek przeznaczony jest do ochrony drzew, krzewów, upraw sadowniczych i leśnych przed zwierzętami łownymi (sarny, zające) oraz ochrony upraw rolniczych i warzywniczych przed nornikiem polnym i kretem.

Zakres stosowania i dawki

Rośliny sadownicze.
-zwierzęta łowne (sarny, zające).
Zalecane stężenie: 1% (1 l środka w 100 l wody).
Wyższe stężenia mogą spowodować fitotoksyczność. Środek stosować do opryskiwania pni drzew. W przypadku wysokiej pokrywy śnieżnej opryskiwać dolne gałęzie. Zabieg powtarzać co 2-3 tygodnie.

Rośliny rolnicze.
-nornik polny.
Zalecane stężenie: 4% (4 l środka w 100 l wody).
Stosować do opryskiwania powierzchni gleby unikając opryskiwania roślin uprawnych.

Rośliny rolnicze i warzywne.
-kret.
Zalecane stężenie 4% (4 l środka w 100 l wody).
Stosować środek wtryskując ciecz użytkową w każdy czynny korytarz 0,2-0,5 l cieczy użytkowej. Zabieg powtórzyć po ponownym pojawieniu się kreta. W przypadku bardzo dużego nasilenia występowania kreta po wprowadzeniu preparatu do nor teren przykryć folia.
Środek wtryskiwać tylko do nor zamieszkałych.
Metoda określania korytarzy zasiedlonych przez kreta:
Na zasiedlonych przez kreta powierzchniach lokalizować korytarze odchodzące od kopca używając pręta o średnicy ok.2 cm. Podczas nakłuwania gleby w momencie natrafienia na korytarz pręt lekko wpada w ziemię.

Sporządzanie cieczy użytkowej

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do polowy wodą. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkowa. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Magazynowanie

Przechowywać w temperaturze 0-30 stC, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Środki ostrożności

Używać ubrania ochronnego i odpowiednich rękawic ochronnych. Unikać jakiegokolwiek kontaktu ust, skory, oczu z preparatem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Niezużytą ciecz użytkową oraz wodę użytą do mycia aparatury rozproszyć na własnym terenie nieużytkowanym rolniczo np. ugorze.
Umyć ręce i odkryte partie skóry przed jedzeniem, piciem lub paleniem oraz po pracy.

Zużyte opakowania zniszczyć w bezpieczny sposób i traktować jako odpady komunalne.

UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Gdy poczujesz się źle, zasięgnij porady lekarza (pokaż, jeśli to możliwe, etykietę).
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana lub konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, zastosować następujące kryteria:
Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk - (0-58) 301-65-16; Kraków - (0-12) 411-99-99; Lublin - (0-81) 747-54-75; Łódź -(0-42) 657-99-00; Poznań - (0-61) 847-69-46; Rzeszów -(0-17) 627-921; Sosnowiec - (0-32) 66-11-45; Warszawa - (0-22) 619-08-97; Wrocław - (0-71) 34-330-08

Okres ważności - 2 lata

do góry stat4u Materiały do tej strony nadesłał miro. Dziękuję.
19.07.02