POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

PERZOCYD 280 SL

Nr rej. MRIGŻ.- S kr - 438195

Preparat chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego,

stosowany nalistnie. Zawartość substancji biologicznie czynnej: 280 g glifosatu /związek z grupy aminofosfonianów/

w postaci soli z amoniakiem w 1 l preparatu.

Środek: mało szkodliwy dla ludzi - kl. IV.

dla Innych organizmów wodnych:

- praktycznie nieszkodliwy dla pszczół - kl. IV

- rozwielitek - mało szkodliwy - kl. III

- mało szkodliwy dla ryb - kl. III

- glonów - praktycznie nieszkodliwy - kl. IV

ZAKRES STOSOWANIA:

Preparat przeznaczony jest gównie do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych I dwuliściennych /jednorocznych I wieloletnich na polach uprawnych I w uprawach sadowniczych, do zwalczania zbędnej roślinności na skarpach stawów, na terenach przeznaczonych pod założenie sadu, na terenach nie użytkowanych rolniczo, w leśnictwie, do zwalczania barszczu Sosnowskiego /herakleum/

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Preparat pobierany jest przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się do ich części podziemnych /korzenie, rozłogi itp./ powodując zamieranie chwastów. Pierwsze objawy działania preparatu /żółknięcie i więdnięcie/ widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydu. Preparat nie zalega w glebie, jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe:

w dawce 4-6 l/ha np: babka zwyczajna, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, przetaczniki, pokrzywa żegawka, rumianek bezpromieniowy, starzec zwyczajny, wiechlina roczna, wrotycz polny, wyki, żółtlica drobnokwiatowa,

w dawce 6-8 l/ha np: barszcz zwyczajny, bylice, czyściec błotny, fiołek polny, koniczyna biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła polna, mlecz polny, perz właściwy, podbiał pospolity, pokrzywy, przytulia czepna, przymiotno kanadyjskie, rumian polny, szczaw kędzierzawy. w dawce 8-10 l/ha np: babka lancetowata, jaskier rozłogowy, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, pięciornik gęsi, powój polny, rdest ptasi, szczaw polny, żywokost lekarski.

TERMIN STOSOWANIA I DAWKI

- pola uprawne. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem preparatu

nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. Perzocyd 280 SL stosować na ściernisko po sprzęcie rośliny uprawnej. Preparat najlepiej stosować od potowy sierpnia do późnej jesieni na intensywnie rosnące chwasty. Preparat stosować w okresie, gdy rośliny perzu osiągnęły wysokość 10-25 cm wytworzyły co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

-Zalecana dawka: 6-8 l/ha. lub w mieszance z adiuwantem /środek wspomagający/ Adbios 85 SL, Hyspray 80 SL lub z siarczanem amonowym

Perzocyd 280 SL 4-5,5 l/ha + Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL 1,5 I/ha.

Perzocyd 280 SL 4-5,5 I/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.

UWAGA: Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu' jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę preparatu wg wrażliwości dominujących chwastów.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych i dwuliściennych: - teren' przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych. Preparat można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, ~ dawce zależnej od występujących gatunków.

Zwalczanie perzu: -Zalecana dawka: 6-8 I/ha. Preparat można stosować z adiuwantem /środek wspomagający/ lub siarczanem amonowym:

Perzocyd 280 SL 4-5,5 ha + Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL 1,5 I/ha. Perzocyd 280 SL 4-5,5 I/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha.

-sady drzew ziarnkowych i pestkowych. Preparat stosować w okresie od wiosny do jesieni opryskując chwasty w okresie ich intensywnego wzrostu, w dawce zależnej od rodzaju zachwaszczenia. -Zalecana dawka: mniszek pospolity, ostrożeń polny, powój polny 8-10 I/ha. lub w mieszance z adiuwantem /środek wspomagający/ Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL:

Perzocyd 280 SL 5,5-7 I/ha + Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL 1,5 I/ha perz właściwy 6 Ha.

Perzocyd 280 SL 4 l/ha + Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL 1,5 I/ha

UWAGI:

1. Odrosty korzeniowe wiśni I śliw usunąć mechanicznie przed opryskiwaniem

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze

osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostawały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności: - tereny nie użytkowane rolniczo /place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne torowiska tramwajowe/. Preparat stosować w okresie intensywnego wzrostu

roślin przez cały okres wegetacji. Dawki I terminy dostosować do występujących gatunków. Na terenach silnie zachwaszczonych lub w okresie suchej pogody dawkę preparatu zwiększyć do 10 I/ha.

Skarpy stawów. Preparat stosować w okresie intensywnego rozwoju roślinności od lata do wczesnej jesieni -Zalecana dawka: 8 I/ha. lub w mieszance adiuwantem /środek wspomagający/ Adbios 80 SL lub Hyspray 80 SL:

Perzocyd 280 SL 5,5 I/ha + Adbios 85 SL lub Hyspray 80 SL 1,5 I/ha.

UWAGI: 1. Podczas stosowania preparatu na skarpach, unikać niepotrzebnego opryskiwania wody.

2. W dniu zabiegu nie pobierać wody dla celów pitnych oraz deszczowania' lub podlewania roślin.

3. Resztek preparatu oraz nie zużytej cieczy użytkowej nie wylewać d( zbiorników lub cieków wodnych.

- ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO ,,HERAKLEUM". Opryskiwać w okresie intensywnego rozwoju roślin gdy maj~ one do 1 m wysokości. Zalecana dawka: 75 I/ha w 1500 I wody, lub stosować z adiuwantem /środek wspomagający/ Perzocyd 280 SL 50 I/ha + Hyspray 7 I/ha w 1500 I wody. W przypadku punktowego występowania roślin ,,herakleum" opryskiwać stosując ciecz użytkową o stężeniu 5% tj. 5 1 preparatu w 100 I wody. Zabieg wykonać opryskiwaczem plecakowym lub opryskiwaczem ciągnikowym, w którym zamiast belki polowej zamontować lance.

Uwaga:

W trakcie zabiegu zwalczane rośliny pokryć bardzo obficie cieczą użytkową

Leśnictwo. W zależności od przeznaczenia i stopnia zachwaszczenia

Perzocyd 280 SL stosuje się:

  1. Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne -Zalecana dawka: 7 I/ha.
  2. Szkółki leśne i zadrzewieniowe -Zalecana dawka: 7 I/ha. Zabieg przeprowadzić z zastosowaniem osłon sadzonek.

Wielolatki sosny powyżej 3 lat. Preparat stosować na całej powierzchni bez osłon/ dopiero PO zakończeniu rocznego przyrostu sosny I wytworzeniu pąka szczytowego -Zalecana dawka: 5 I/ha.PRZECIWWSKAZANIA

1. Preparatu nie stosować:

a/ przed wschodami chwastów

b/ na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew I krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin

c/ na rośliny mokre

d/ przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu)

e/ w mieszankach z innymi niż" zalecane, adiuwantami /środki wspomagające/

2. Nie dopuścić do przedostawania się preparatu do zbiorników i cieków wodnych.

3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy I tereny sąsiadujące 7 terenem opryskiwanym.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano preparat Perzocyd 280 SL można uprawiać' wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpi objawy działania preparatu /żółkniecie, więdnięcie/ jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ 1 TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Odmierzoną ii ość preparatu wiat do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu preparatu do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. w przypadku stosowania preparatu Perzocyd 280 SL z adiuwantami /środki wspomagające/ należy przygotować ciecz użytkową z preparatu w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant I uzupełnić wodą~ do wymaganej ilości. W przypadki stosowania preparatu Perzocyd 280 SL łącznie z siarczanem amonowym należy wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz użytkową preparatu 1 wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej los ci 1 ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecana ilość wody: 200-300 I/ha. Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkowa niezwłocznie zuzyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

UWAGA Do opryskiwania mieszanką preparatu z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwacze przystosowane do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych I dobrze wentylowanych magazynach, w temperaturze 0-30 st C z dala od środków spożywczych pasz, naczyń na żywności, grzejników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas wszystkich prac z preparatem używać kombinezonu ochronnego przeznaczonego do środków szkodliwych, butów i rękawic ochronnych. W czasie sporządzania cieczy użytkowej nosić rękawice ochronne. W czasie pracy nie jeść nie pić i nie palić. Unikać wdychania rozpryskiwanej cieczy użytkowej. V przypadku zanieczyszczenia skóry lub oczu preparatem miejsca te przemy kilkakrotnie wodą. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą~. Resztki cieczy użytkowej i wodę użytą do mycia rozproszyć na teren nie użytkowany rolniczo z dala od zabudowań oraz zbiorników i ujęć wody. Umyć wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Opróżnione opakowania po preparacie zniszczyć i traktować jako odpady komunalne.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚ LIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgłosić się do lekarza zabierając ze sobą etykietę - instrukcję stosowania preparatu.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Telefony ośrodków toksykologicznych w Polsce: Gdańsk - /0-58/ 301-65-16, Kraków - /0-12/ 411-99-99, Lublin - /0-81/747-54-75, Łódź -/0-42/ 57-99-00,
Poznań' - /0-61/ 847-69-46, Rzeszów - /0-17/ 345-17, Sosnowiec - / 0-32/ 66-11-45, Warszawa - /0-22/619-08-97, Wrocław - /0-71/ 34-330-08.

Okres ważności - 3 lata

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński