POCZĄTEK

OGRODY

INSTRUKCJE
BUSZ 1
CHELAT FE
CHWASTOX EXTRA
FLORECO-J
FUNABEN T
PERZOCYD
PINIVIT
ROUNDUP

GALERIA

AUTOR

LINKI


 

Ostrpżnie - środek szkodliwy klasa IV

Roundup

Zawartość składnika czynnego:
41 % soli izopropyloaminowej glyfosatu
(sól izopropyloaminowa N-(fosfonometylo)-glicyny) = ~480 g s.a. w 1 1 preparatu.
Nr rej. Min. Rol. Leśn. iG. Z. - S-i-125!87, ZN-84 (MPChiI) Og-2356
Preparat chwastobójczy w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego.
CHRONIĆ PRZED MROZEM

ZASTOSOWANIE
Roundup przeznaczony jest do zwalczania perzu oraz innych chwastów jedno-i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych. Preparat stosuje się również do zwalczania chwastów i zbędnej roślinności na ciekach i zbiornikach wodnych oraz w leśnictwie.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Preparat pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich ginięcie. Pierwsze objawy działania preparatu na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od zabiegu. Ginięcie roślin następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyśpieszają działanie preparatu.
Preparat nie zalega w glebie - jest szybko rozkładany przez mikroorganizmy glebowe.

Chwasty wrażliwe na preparat
- w dawce 4-6 l/ha - np:
jaskier polny, komosa biała, kostrzewa łąkowa, mozga trzcinowata, perz właściwy, pięciornik polny, podagrycznik pospolity, sity, szarłat szorstki, szczaw polny, tobołki polne, trzcina pospolita, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa, życica trwała.
- w dawce 6-10 l/ha - np:
czyściec błotny, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mniszek lekarski, mlecz polny, ostożeń polny, podbiał, pokrzywa zwyczajna, powój polny, sitowie leśne, skrzyp polny, żywokost lekarski, wiązówka błotna, wyka ptasia.

ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA ORAZ DAWKI

Zwalczanie perzu oraz innych chwastów :

- na polach uprawnych
a) w zespole upraw pożniwnych

Preparat stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni, najlepiej na ściernisko (po sprzęcie zbóż), gdy perz osiągnie wysokość 10-25 cm i
wytworzy co najmniej 3 liście. Zalecana dawka : 5-6 1!ha.
Preparat można stosować łącznie z siarczanem amonu w dawce : Roundup 3-4 1/ha + siarczan amonu - 5 kg/ha.
b) przed zbiorem zbóż
Preparat stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie przeprowadzenia zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Zalecana dawka 4 l/ha.
Preparat można stosować łącznie z siarczanem amonu w dawce : Roundup 3 l/ha + siarczan amonu 5 kg/ha.
W celu zmniejszenia strat ziarna podczas zabiegu (przejazd opryskiwacza) należy przeprowadzić :
- opryskiwanie rano lub późnym popołudniem,
- zbiór kombajnowy pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
Przeciwwskazania
I. Nie stosować preparatu w zbożach z wsiewkami oraz w uprawach nasiennych.
2. Zboża traktowanego preparatem nie stosować jako materiału siewnego. 3. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej natomiast słoma ta może być używana jako pasza lub podściółka dla zwierząt.
- na terenach przeznaczonych pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych
Preparat można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Dawka zalecana przy zwalczaniu perzu 5-6 l/ha. Preparat można stosować łącznie z siarczanem amonu: Roundup 3-4 l/ha + siarczan amonu 3-5 kg/ha.
UWAGI
1. Wyższą dawkę preparatu stosować w okresie chłodnej pogody, szczególnie w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
2. Po opryskiwaniu przez okres 2-3 tygodni nie dokonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Zwalczanie chwastów jedno- i dwuliściennych w sadach drzew ziarnkowych i pestkowych
Preparat stosować w okresie od wiosny do jesieni opryskując chwasty w fazie intensywnego wzrostu, w dawce zależnej od rodzaju zachwaszczenia,
np. mniszek lekarski, ostrożeń polny - 6-8 l/ha. powój polny - 10 l/ha.
UWAGI
l. Odrosty korzeniowe wiśni i śliw należy usunąć mechanicznie przed opryskiwaniem.
2. Podczas zabiegu uważać, aby ciecz użytkowa nie dostała się na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Zwalczanie chwastów w leśnictwie

W zależności od zastosowania i stopnia zachwaszczenia Roundup stosuje się w następującym zakresie:
- w celu przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne
w zależności od występujących chwastów zielnych, krzewiastych drzewiastych
- w dawce 3-10 l/ha
np. : topola osika, brzoza brodawkowata - 3-4 l/ha,
głóg, jeżyna, orlica pospolita - 4-6 l/ha,
wrzos zwyczajny, róża dzika - 6-8 l/ha.

- - w szkółkach leśnych i zadrzewieniowych, a także w uprawach leśnych na kwaterach z wielolatkami różnych gatunków
Zalecana dawka 5-6 l/ha.
Zabieg należy przeprowadzić z zastosowaniem osłon sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm, tak aby preparat nie padał na zielone części uprawianych roślin.

- w wielolatkach sosny i świerka
Preparat można stosować na całej powierzchni (bez osłon) dopiero po zakończeniu rocznego przyrostu sosny i świerka i wytworzeniu pąka szczytowego.
Zalecana dawka 3 l/ha.
W ciągu okresu wegetacyjnego Roundup można stosować we wszystkich gatunkach zapewniając całkowitą osłonę sadzonek.
- do zabezpieczania pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli ukazujących się po ścięciu, jak również do niszczenia samych pniaków
przez posmarowanie ich powierzchni cieczą użytkową preparatu o stężeniu 5 % (0,5 1 preparatu w 10 1 wody) natychmiast lub do kilku godzin po ścięciu. Zabieg ten przyśpiesza proces obumierania i kruszenia pnia i korzeni.
- do niszczenia rosnących drzew
stosując w zaciosy na drzewie ciecz użytkową preparatu o stężeniu 50% (1:1).
Efekty zabiegu w postaci obumarłych drzew, odrostów i zmurszałych pni widoczne są dopiero w roku następnym.

Zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej na rowach melioracyjnych, ciekach i zbiornikach wodnych

UWAGA:
Preparat stosować ściśle wg. oddzielnej szczegółowej instrukcji stosowania.
Preparat w zalecanych dawkach jest nieszkodliwy dla ryb !
Preparat zwalcza roślinność porastającą skarpy oraz brzegi, a także wyrastającą ponad lustro wody lub pływającą po powierzchni.
W zależności od składu gatunkowego chwastów zaleca się zróżnicowane dawki preparatu np.:
- grążel żółty, głogi, grzybień biały, hiacynt wodny, jeżyny, manna mielec, mozga trzcinowata, olcha czarna, ostrożeń błotny, strzałka wodna, trzcina pospolita, wierzby - 5-6 1/ha.
- czyściec błotny, rdest ziemnowodny, turzyca - 6-8 1/ha. - pałka wodna - 8-10 l/ha.
UWAGI:
1. Roślinność opryskiwać w okresie intensywnego rozwoju, w okresie od lata do wczesnej jesieni.
2. Zabieg wykonywać przy pomocy dowolnej naziemnej aparatury opryskowej (np. opryskiwacz plecakowy z łodzi).
3. W przypadku płynącej wody opryskiwać pod prąd aby uniknąć koncentracji preparatu.
4. W dniu zabiegu nie pobierać wody dla celów pitnych oraz deszczowania.
5. Podczas oprysku skarp unikać niepotrzebnego opryskiwania wody.
6. Objawy działania preparatu na rośliny środowiska wodnego widoczne są po upływie 14-21 dni, a całkowite ginięcie roślin następuje po 30-40 dniach.
7. Resztek preparatu oraz nieużytej cieczy użytkowej nie wylewać do zbiorników lub cieków wodnych.
Rekultywacja użytków zielonych
UWAGA:
Preparat stosować ściśle wg. oddzielnej szczegółowej instrukcji stosowania.
Preparat stosuje się do niszczenia traw i gatunków dwuliściennych na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji.
W zależności od występujących gatunków chwastów preparat stosować w dawce 4-8 l/ha.
Zabieg w zależności od stopnia zachwaszczenia można przeprowadzić:
- opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną, - punktowo - zwalczanie chwastów występujących w zwartych kępach
(ostrożeń, barszcz, pokrzywa, śmiałek darniowy) przy pomocy opryskiwacza plecakowego)
- techniką mazania - przy użyciu specjalnego aplikatora -mazacza, do selektywnego zwalczania, wykorzystując różnicę wysokości chwastów i darni (zjadanej przez zwierzęta) np. zwalczając śmiałek darniowy. W technice mazania stosować ciecz użytkową o stężeniu 50 % (5 1 preparatu i 5 1 wody, tj. 1: 1).
Mazanie przeprowadzić dwukrotnie, drugi raz w przeciwnym kierunku do pierwszego.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy stosować preparatu: ,
1. przed wschodami chwastów
2. na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
3. na rośliny mokre,
4. przed spodziewanym deszczem (mniej niż 6 godzin)
5. w mieszankach z innymi herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania oraz po wykonaniu przedsiewnej uprawy gleby, na polu gdzie stosowano preparat Roundup można uprawiać wszystkie rośliny.
Sporządzanie cieczy użytkowej i technika opryskiwania
Ponieważ preparat jest silnie korodujący należy używać opryskiwacze posiadające zbiornik ze sztucznego tworzywa.
Bezpośrednio po zabiegu aparatura powinna być dokładnie wymyta. Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, dokładnie wymieszać a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać dwukrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Nie wlewać resztek preparatu ani cieczy użytkowej do rowów i zbiorników wodnych.
W przypadku stosowania preparatu Roundup łącznie z siarczanem amonu, należy wcześniej rozpuścić w oddzielnym naczyniu siarczan amonu w wodzie, po rozpuszczeniu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
Zalecana ilość wody 200-300 l/ha.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową należy niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, należy zwrócić szczególną uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika ze względu na możliwość jego rozerwania w wyniku działania gromadzącego się w nim gazu.

Stosować opryskiwanie drobnokropliste.
Opryskiwać w dni bezwietrzne, co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem. W czasie opryskiwania unikać zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów i uwrociach.

MAGAZYNOWANIE
Preparat przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 0°C, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W czasie pracy z preparatem stosować sprzęt i odzież ochronną, nie jeść, nie pić i nie palić. Nie zbliżać się z otwartym ogniem.
Bezpośrednio po opryskiwaniu wymyć dokładnie aparaturę z dodatkiem proszku do prania, a następnie węgla aktywnego (Carbopolu) i kilkakrotnie przepłukać wodą. Następnie wymyć się dokładnie wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież.
Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia wylać z dala od zbiorników i ujęć wodnych.
Opróżnione opakowania zniszczyć i zakopać z dala od zabudowań. W razie wystąpienia niepokojących objawów zgłosić się do lekarza.

? Marka handlowa Monsanto
PRODUCENT:
MONSANTO EUROPE S.A./N.V. Av. de Tervueren 270-272,
1150 Brussels

 

do góry

stat4u


19.07.02

Krzysztof Marusiński